INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ELSMA SŁAWOMIR MARSZAŁ

DZIESIEC PRAWD O DOBRYM ELEKTRYKU :

1. Montuje w gniazdkach fazę z lewej strony.

2. Pojedyńcze gniazdko montuje zawsze bolcem do góry.

3. Używa odpowiednich narzędzi do odpowiedniego zadania, np. nie ściąga izolacji kombinerkami.

4. Dobry elektryk posiada wiedzę i chętnie się nią podzieli.

5. Po jego narzędziach:

- jeżeli ma nowe, lśniące, mało używane to prawdopodobnie nowicjusz, bez niezbędnego doświadczenia.

- jeżeli ma stare, zdezelowane, połamane, z uszkodzoną izolacją itp. to świadczy, że jest niechlujny i można się spodziewać po nim tak samo wykonanej usługi.


Narzędzia dobrego elektryka noszą ślady użytkowania ale są czyste i poukładane w torbie lub skrzynce.

6. Jeżeli elektryk posiada zadbane narzędzia, elektronarzędzia oraz przyrządy pomiarowe nowej technologii, świadczy to o tym, że elektryk ten przeznacza odpowiedni± część ze swoich zysków na zaopatrzenie w narzędzia, co świadczy o tym, że ma odpowiednią ilość robót, jak również o tym, że prace przez niego wykonane będ± w szybszym czasie, co z kolei wiąże się z ceną za wykonanie zadania.

7. Dobrego fachowca elektryka poznajemy po uprawnieniach elektrycznych.

8. Na obwody oświetlenia stosuje zawsze przewody 3-żyłowe lub 4-żyłowe (pomimo, że oprawa nie wymaga PE).

9. Przestrzega nakazów stosowania kolorów przewodów.

10. Łączniki w obwodzie oświetleniowym rozłączają przewód fazowy a nie neutralny.

WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Wykonujemy wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych:

- instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym, instytucjach, przedsiębiorstwach, zakładach przemysłowych;
- instalacje alarmowe,
- bram wjazdowych i garażowych,
- Instalacje telewizyjne, komputerowe,
- Instalacje oświetlenia budynków i ogrodów
- instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w budownictwie mieszkalnym i w zakładach przemysłowych;

POMIARY PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH UPRAWNIENIA SEP

Posiadając profesjonalny i nowoczesny sprzęt pomiarowy firmy SONEL wykonujemy pomiary wszystkich parametrów instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonujemy przeglądy instalacji elektrycznych poprzez okresowe oględziny zainstalowanych urządzeń, pomiarów parametrów elektrycznych. Sprawdzamy poprawność pracy aparatury kontrolno pomiarowej w domowych układach centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.

DOMOWE UKŁADY AWARYJNEGO PODTRZYMANIA ZASILANIA

Wykonujemy dobór i montaż układów awaryjnego podtrzymania zasilania zapobiegaj±cym przerwom w pracy urz±dzeń elektrycznych przez wiele godzin takich jak, np. kotły c.o., pompy ciepła, pompki cyrkulacyjne, lodówki, bramy z napędem.

DORADZTWO TECHNICZNE

Udzielamy doradztwa na etapie projektowania i wykonawstwa w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, instalacji kotłów c.o. z podajnikami.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży elektrycznej, zapewniamy kompleksową realizację usług wraz ze swoim materiałem i udzieloną gwarancja na zrealizowane uslugi.

 Terminy badań okresowych

 

Norma PN-HD 60364-6:2008 wymaga, aby częstość okresowego sprawdzania instalacji była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na które jest narażona. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.)

Norma PN-HD 60364-6:2008 proponuje krótszy okres badań, a w przypadkach szczególnego zagrożenia- nawet terminy coroczne. Należą do nich :
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją
▪ miejsca pracy lub pomieszczenia, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i             wysokiego napięcia,
▪ obiekty komunalne
▪ tereny-budowy
▪ miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny

Oprócz wymienionych wyżej aktów prawnych i normatywnych, ciągle i niezmiennie istotnym wymogiem przy określaniu terminów badań okresowych są zasady wiedzy technicznej.
Bazując na zasadach wiedzy technicznej zaleca się podmiotom przyłączanym do sieci elektroenergetycznych opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. Instrukcje te powinny określać zakres, procedury i czynności związane z ruchem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych należących do tych podmiotów.
W omawianych instrukcjach powinny być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym obiekcie. Instrukcje te powinny być zatwierdzone przez kierownika zakładu i skierowane do stosowania.Konieczność opracowania tej instrukcji nakłada zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r.) 
Taka instrukcja zatwierdzona przez kierownika zakładu staje się dokumentem obowiązującym na terenie danego zakładu w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r. 

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

Rezystancji izolacji

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

1

O wyziewach żrących

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

2

Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

3

Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

4

Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100%i przejściowo wilgotne (75 do 100%)

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

5

Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C)

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 1 rok

6

Zagrożone pożarem

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

7

Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III)

Nie rzadziej, niż co 1 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

8

Zapylone

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

9

Pozostałe niewymienione w p.1-8

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Nie rzadziej, niż co 5 rok

Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej, niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( np. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,


ZL II - Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,


ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

 

CZASOOKRESY POZOSTAŁYCH POMIARÓW

Lp.

Rodzaj pomiarów

Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami

1

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem (np. stacje benzynowe)

Nie rzadziej, niż co 1 rok

2

Pomiary rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej w obiektach niewymienionych w p.1

Nie rzadziej, niż co 5 lat

3

Pomiary natężenia oświetlenia

Nie rzadziej, niż co 5 lat. Zalecane, co 2 lata.

4

Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego

Nie rzadziej, niż co 1 rok

 

 

 

ELEKTRONARZĘDZIA

Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać stan elektronarzędzia przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu lub na początku każdej zmiany roboczej. Częstotliwość przeglądów kontrolnych jest uzależniona od kategorii użytkowania elektronarzędzia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW KONTROLNYCH

Częstotliwość przeglądów kontrolnych w zależności od kategorii użytkowania podaje tablica:

 

Przeglądy kontrolne

 

Kategoria

użytkowania

Eksploatacja elektronarzędzia

Przeglądy kontrolne

wykonywać, co:

0

dorywczo, co kilka dni

12 miesięcy

I

dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany

6 miesięcy

II

często w ciągu jednej zmiany

4 miesiące

III

często w ciągu kilkunastu kolejnych godzin lub zainstalowane na stałe, np. na linii produkcyjnej, montażowej

2 miesiące

 

Kategorię użytkowania elektronarzędzia określa użytkownik w zależności od charakteru pracy narzędzia.

 

PLAC BUDOWY


Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych stanowi:

§58 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych na terenach budowy pod względem bezpieczeństwa odbywa się, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności a ponadto: 
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych,
 
2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej,
 
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

§59 W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1 (instalacje rozdziału energii elektrycznej) należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Usługi minikoparka JCB 8014
www.elsma.pl